Nơi giao lưu – Trao đổi kiến thức Toán học

Monday, June 18, 2012

Kĩ thuật chọn điểm rơi trong Bất đẳng thức Cô-si


http://trithuctoan.blogspot.com/  xin giới thiệu một số bài viết về kĩ thuật chọn điểm rơi trong BDT Cô-si.


Kĩ thuật chọn điểm rơi trong Bất đẳng thức Cô-si 1. Download.
Kĩ thuật chọn điểm rơi trong Bất đẳng thức Cô-si 2. Download.

Nhân đây cũng giới thiệu luôn:
Kĩ thuật nhìn vào điểm cuối. Download.
Kĩ thuật đưa về một biến. Download.

No comments:

Post a Comment