Nơi giao lưu – Trao đổi kiến thức Toán học

Wednesday, July 11, 2012

14 chuyên đề bồi dưỡng HSG lớp 9 - Hay

Bài tập bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 9 theo từng dạng gồm 6 phần chính (mỗi phần là một dạng toán thường gặp trong các đề thi học sinh giỏi). Mỗi phần gồm 30-50 bài tập chọn lọc trong các đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 9.
Download ở đây: DOWNLOAD

No comments:

Post a Comment