Nơi giao lưu – Trao đổi kiến thức Toán học

Sunday, June 17, 2012

Kiến thức trọng tâm lớp 10 môn Toán


Đây là một tài liệu hay trình bày về các kiến thức trọng tâm của lớp 10 dùng để ôn thi đại học. Tài liệu phù hợp cho các học sinh lớp 10, các học sinh đang ôn thi đại học muốn tiếp cận các đề thi đại học một cách tối ưu và có cách trình bày tốt nhất trong các đề thi đại học. Tài liệu được trình bày bởi Thầy Lê Hồng Đức và nhóm cự môn 

Tài liệu gồm nhiều chuyên đề, được chia thành hai phần:
Phần 1: Đại số
 • Chủ đề 1: Hàm số
 • Chủ đề 2: Phương trình và hệ phương trình bậc nhất
 • Chủ đề 3: Bất Đẳng Thức
 • Chủ đề 4: Phương trình bậc hai
 • Chủ đề 5: Bất phương trình bậc hai
 • Chủ đề 6: Hệ phương trình bậc hai
 • Chủ đề 7: Phương trình, bất phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối
 • Chủ đề 8: Phương trình và bất phương trình vô tỷ
Phần 2: Hình Học
 • Chủ đề 1: Vectơ trong mặt phẳng
 • Chủ đề 2: Đường thẳng và các bài toán liên quan
 • Chủ đề 3: Đường tròn và các bài toán liên quan
 • Chủ đề 4: Các đường Conic và bài toán liên quan

3 comments: