Nơi giao lưu – Trao đổi kiến thức Toán học

Wednesday, July 11, 2012

Thiết kế hoạt động có ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học toán ở THPT


Thiết kế hoạt động có ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học toán ở THPT của Đào Tiến Dũng, LV Thạc sĩ Giáo dục, ĐH Thái Nguyên. Nội dung

Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn

1.1. Bối cảnh chung về tác động toàn diện của CNTT tới sự phát triển của xã hội

1.2. Nhà trường hiện đại trong bối cảnh phát triển như vũ bão của CNTT

1.3. Ứng dụng CNTT trong các nhà trường ở Việt nam

1.4. Ứng dụng CNTT trong dạy học Toán

1.5. Phần mềm dạy học (PMDH).

1.6. Quan điểm hoạt động trong dạy học

Chương 2: Khai thác phần mềm AutoGraph trong dạy học Toán ở trường THPT

2.1. Khai thác AutoGraph hỗ trợ dạy học nội dung hàm số liên tục

2.2. Khai thác AutoGraph hỗ trợ dạy học nội dung đạo hàm và ứng dụng của đạo hàm

2.3. Khai thác AutoGraph hỗ trợ dạy học một số bài toán quỹ tích

2.4. Khai thác AutoGraph hỗ trợ dạy học một số bài toán về phương trình, bất phương trình, hệ phương trình, hệ bất phương trình có chứa tham số

2.5. Khai thác AutoGraph hỗ trợ dạy học phương pháp tọa độ trong mặt phẳng

Chương 3: Thực nghiệm sư phạm

Thiết kế hoạt động có ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học toán ở THPT. Download file PDF

No comments:

Post a Comment