ĐH Khoa học tự nhiên Hà Nội, Hà Nội - khối A - lần 4.

ĐH Sư phạm Hà Nội, Hà Nội - khối A - lần 1.

ĐH Sư phạm Hà Nội, Hà Nội - khối A - lần 2


ĐH Sư phạm Hà Nội, Hà Nội - khối A - lần 3


ĐH Sư phạm Hà Nội, Hà Nội - khối A - lần 4

Chuyên ĐH Vinh, Nghệ An - Toán - lần 1

Chuyên Chu Văn An, Hà Nội - khối A, lần 1

Chuyên Hưng Yên, Hưng Yên - Hóa A,B -lần 1

Chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa - Toán A, B, D- lần 5 

Chuyên Lê Quý Đôn, Đà Nẵng - Toán - lần 2

Chuyên Lê Quý Đôn, Quảng Trị - khối A, khối B - lần 1.

Chuyên Lê Quý Đôn, Quảng Trị - khối A, khối B - lần 2.

Chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội - khối A -lần 1

Chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội - khối A -lần 3

Chuyên Vĩnh Phúc, Vĩnh Phúc - Toán - lần 3


Chuyên Vĩnh Phúc, Vĩnh Phúc - Toán - lần 3

Chuyên Vĩnh Phúc, Vĩnh Phúc - Toán A,B,D - lần 4

Bộ đề luyện thi ĐH FPT