Nơi giao lưu – Trao đổi kiến thức Toán học

Wednesday, June 6, 2012

Cách khai thác một số bài toán từ bài tập sách giáo khoaCách khai thác một số bài toán từ bài tập sách giáo khoa
Bài tập SGK là hệ thống bài tập cơ bản, nhằm cũng cố kiến thức cho HS sau mỗi giờ học lí thuyết. Bài tập SGK cũng chứa đựng nội dung kiến thức quan trọng, qua đó có thể mở rộng, xây dựng được hệ thống các bài toán mới. Chia sẻ với các bạn một số bài toán được xây dựng, mở rộng từ bài tập sách giáo khoa.
Bài toán 1: ( Sách đại số và giải tích 11). Xác định số hạng tổng quát của dãy Như vậy, GV cần thiết phải khai thác tiềm năng bài tập SGK. Xét ví dụ sau:(un) xác định bởi u1 = - 1; un+1 =3un
Giải: ( một bài toán có thể có nhiều cách giải)
Cách 1: Theo giả thiết thì đây là một cấp số nhân có số hạng đầu u1 = - 1 và công bội q = 3. Do đó số hạng tổng quát của dãy u= u1.qn-1= (-1).(3)n-1.
Cách 2: Ta có un+1 =3un
un =3un-1
………..                  từ đó ta dự đoán công thức tổng quát u= (-1).(3)n-1.
u3 =3u2
u2 =3u1
Và ta chứng minh u= (-1).(3)n-1 bằng phương pháp quy nạp.
Với bài toán trên, nếu thay đổi giả thiết, ta sẽ thu được bài toán mới.
Bài toán 1.2: Xác định số hạng tổng quát của dãy (un) xác định bởi u1 =  1; un+1 =un+ 2.
Để giải bài toán này, ta tìm cách đưa về dạng bài toán đã gặp ở trên. Từ giả thiết ta viết bài toán dưới dạng
«math xmlns=¨http://www.w3.org/1998/Math/MathML¨»«mfenced close=¨¨ open=¨{¨»«mtable»«mtr»«mtd»«msub»«mi»u«/mi»«mn»1«/mn»«/msub»«mo»=«/mo»«mn»1«/mn»«/mtd»«/mtr»«mtr»«mtd»«msub»«mi»u«/mi»«mrow»«mi»n«/mi»«mo»+«/mo»«mn»1«/mn»«/mrow»«/msub»«mo»-«/mo»«mn»3«/mn»«mo»=«/mo»«mfrac»«mn»1«/mn»«mn»3«/mn»«/mfrac»«mo»(«/mo»«msub»«mi»u«/mi»«mi»n«/mi»«/msub»«mo»-«/mo»«mn»3«/mn»«mo»)«/mo»«/mtd»«/mtr»«/mtable»«/mfenced»«/math»
. Khi đó ta đặt vn= un- 2 v1= -2.  Bài toán trở thành tìm số hạng tổng quát của dãy (vn) biết
«math xmlns=¨http://www.w3.org/1998/Math/MathML¨»«mfenced close=¨¨ open=¨{¨»«mtable»«mtr»«mtd»«msub»«mi»v«/mi»«mn»1«/mn»«/msub»«mo»=«/mo»«mo»-«/mo»«mn»2«/mn»«/mtd»«/mtr»«mtr»«mtd»«msub»«mi»v«/mi»«mrow»«mi»n«/mi»«mo»+«/mo»«mn»1«/mn»«/mrow»«/msub»«mo»=«/mo»«mfrac»«mn»1«/mn»«mn»3«/mn»«/mfrac»«msub»«mi»v«/mi»«mi»n«/mi»«/msub»«/mtd»«/mtr»«/mtable»«/mfenced»«/math»
 Như vậy ta sẽ làm tương tự như bài trên.
Khái quát lên ta sẽ được bài toán mới.
Bài toán 1.3: Xác định số hạng tổng quát của dãy (un) xác định bởi u1 =  a; un+1 =«math xmlns=¨http://www.w3.org/1998/Math/MathML¨»«mi»§#945;«/mi»«/math»u+«math xmlns=¨http://www.w3.org/1998/Math/MathML¨»«mi»§#946;«/mi»«/math» , «math xmlns=¨http://www.w3.org/1998/Math/MathML¨»«mi»§#945;«/mi»«/math»≠ 1.
Để có thể đặt để đưa về 1 dãy vmới có dạng như bài tập 1 ta làm như sau:
un+1 +x =«math xmlns=¨http://www.w3.org/1998/Math/MathML¨»«mi»§#945;«/mi»«/math»(u+ x) = «math xmlns=¨http://www.w3.org/1998/Math/MathML¨»«mi»§#945;«/mi»«/math»u+«math xmlns=¨http://www.w3.org/1998/Math/MathML¨»«mi»§#945;«/mi»«/math» x «math xmlns=¨http://www.w3.org/1998/Math/MathML¨»«mo»§#8658;«/mo»«/math»un+1 =«math xmlns=¨http://www.w3.org/1998/Math/MathML¨»«mi»§#945;«/mi»«/math»u+«math xmlns=¨http://www.w3.org/1998/Math/MathML¨»«mi»§#945;«/mi»«/math» x - x«math xmlns=¨http://www.w3.org/1998/Math/MathML¨»«mo»§#8658;«/mo»«/math»«math xmlns=¨http://www.w3.org/1998/Math/MathML¨»«mi»§#945;«/mi»«/math»x – x =«math xmlns=¨http://www.w3.org/1998/Math/MathML¨»«mi»§#946;«/mi»«/math»«math xmlns=¨http://www.w3.org/1998/Math/MathML¨»«mo»§#8658;«/mo»«/math»x =«math xmlns=¨http://www.w3.org/1998/Math/MathML¨»«mfrac»«mi»§#946;«/mi»«mrow»«mi»§#945;«/mi»«mo»-«/mo»«mn»1«/mn»«/mrow»«/mfrac»«/math»
Như vậy ta đặt vn = u+«math xmlns=¨http://www.w3.org/1998/Math/MathML¨»«mfrac»«mi»§#946;«/mi»«mrow»«mi»§#945;«/mi»«mo»-«/mo»«mn»1«/mn»«/mrow»«/mfrac»«/math» , khi đó v1= a +«math xmlns=¨http://www.w3.org/1998/Math/MathML¨»«mfrac»«mi»§#946;«/mi»«mrow»«mi»§#945;«/mi»«mo»-«/mo»«mn»1«/mn»«/mrow»«/mfrac»«/math»
Bài toán 2: Giải hệ phương trình«math xmlns=¨http://www.w3.org/1998/Math/MathML¨»«mfenced close=¨¨ open=¨{¨»«mtable»«mtr»«mtd»«msup»«mi»x«/mi»«mn»2«/mn»«/msup»«mo»+«/mo»«mn»3«/mn»«mi»x«/mi»«mi»y«/mi»«mo»+«/mo»«msup»«mi»y«/mi»«mn»2«/mn»«/msup»«mo»=«/mo»«mn»5«/mn»«/mtd»«/mtr»«mtr»«mtd»«mi»x«/mi»«mi»y«/mi»«mo»+«/mo»«mi»x«/mi»«mo»+«/mo»«mi»y«/mi»«mo»=«/mo»«mn»3«/mn»«/mtd»«/mtr»«/mtable»«/mfenced»«/math»(I)
Đây là hệ đối xứng loại 1, tuân thủ phương phương pháp giải hệ đối xứng loại 1, ta đặt ẩn phụ S = x + y và P = xy sẽ tìm được nghiệm của hệ là x =y  = 1
-  Bây giờ dùng các thủ thuật để ta có các cách giải khác và phương trình khác từ bài toán gốc.
- Xem xét các phương trình của hệ (I), ta dẫn đến nhận xét sau, vế trái của phương trình có thể đưa về dạng (x + y)2+ xy = 5 từ đó trừ vế theo vế của từng phương trình ta tìm được x+ y và xy, từ đó suy ra x, y.
- Bây giờ nhờ kỉ thuật phân nhỏ và phản đối xứng thay x bởi (-x) hoặc y bởi
(-y) ta sẽ đựơc một hệ không đối xứng, chẳng hạn«math xmlns=¨http://www.w3.org/1998/Math/MathML¨»«mfenced close=¨¨ open=¨{¨»«mtable»«mtr»«mtd»«msup»«mi»x«/mi»«mn»2«/mn»«/msup»«mo»-«/mo»«mn»3«/mn»«mi»x«/mi»«mi»y«/mi»«mo»+«/mo»«msup»«mi»y«/mi»«mn»2«/mn»«/msup»«mo»=«/mo»«mn»5«/mn»«/mtd»«/mtr»«mtr»«mtd»«mo»-«/mo»«mi»x«/mi»«mi»y«/mi»«mo»-«/mo»«mi»x«/mi»«mo»+«/mo»«mi»y«/mi»«mo»=«/mo»«mn»3«/mn»«/mtd»«/mtr»«/mtable»«/mfenced»«/math»(II)
( thực chất là hệ đối xứng đối với (-x) và y).
- Ta tiếp tục thay x bởi kx ta sẽ có hệ«math xmlns=¨http://www.w3.org/1998/Math/MathML¨»«mfenced close=¨¨ open=¨{¨»«mtable»«mtr»«mtd»«mo»(«/mo»«mi»k«/mi»«mi»x«/mi»«msup»«mo»)«/mo»«mn»2«/mn»«/msup»«mo»-«/mo»«mn»3«/mn»«mi»k«/mi»«mi»x«/mi»«mi»y«/mi»«mo»+«/mo»«msup»«mi»y«/mi»«mn»2«/mn»«/msup»«mo»=«/mo»«mn»5«/mn»«/mtd»«/mtr»«mtr»«mtd»«mo»-«/mo»«mi»k«/mi»«mi»x«/mi»«mi»y«/mi»«mo»-«/mo»«mi»k«/mi»«mi»x«/mi»«mo»+«/mo»«mi»y«/mi»«mo»=«/mo»«mn»3«/mn»«/mtd»«/mtr»«/mtable»«/mfenced»«/math» (III) 
- Bây giờ tiếp tục thay x bởi  -«math xmlns=¨http://www.w3.org/1998/Math/MathML¨»«mroot»«mi»x«/mi»«mn»3«/mn»«/mroot»«/math», thay y bởi y2 ta sẽ có hệ sau
(IV)  «math xmlns=¨http://www.w3.org/1998/Math/MathML¨»«mfenced close=¨¨ open=¨{¨»«mtable»«mtr»«mtd»«mroot»«msup»«mi»x«/mi»«mn»2«/mn»«/msup»«mn»3«/mn»«/mroot»«mo»+«/mo»«mroot»«mi»x«/mi»«mn»3«/mn»«/mroot»«mo».«/mo»«msup»«mi»y«/mi»«mn»2«/mn»«/msup»«mo»+«/mo»«msup»«mi»y«/mi»«mn»4«/mn»«/msup»«mo»=«/mo»«mn»4«/mn»«/mtd»«/mtr»«mtr»«mtd»«mroot»«mi»x«/mi»«mn»3«/mn»«/mroot»«mo».«/mo»«msup»«mi»y«/mi»«mn»2«/mn»«/msup»«mo»+«/mo»«mroot»«mi»x«/mi»«mn»3«/mn»«/mroot»«mo»+«/mo»«msup»«mi»y«/mi»«mn»2«/mn»«/msup»«mo»=«/mo»«mn»2«/mn»«/mtd»«/mtr»«/mtable»«/mfenced»«/math»
- Có thể thay x, y bởi các hàm số lượng giác, chẳng hạn:
(V) «math xmlns=¨http://www.w3.org/1998/Math/MathML¨»«mfenced close=¨¨ open=¨{¨»«mtable»«mtr»«mtd»«mi»c«/mi»«mi»o«/mi»«msup»«mi»t«/mi»«mn»2«/mn»«/msup»«mi»x«/mi»«mo»+«/mo»«mi»c«/mi»«mi»o«/mi»«mi»t«/mi»«mi»x«/mi»«mo».«/mo»«mi mathvariant=¨normal¨»tan«/mi»«mi»x«/mi»«mo»+«/mo»«msup»«mi mathvariant=¨normal¨»tan«/mi»«mn»2«/mn»«/msup»«mi»y«/mi»«mo»=«/mo»«mn»4«/mn»«/mtd»«/mtr»«mtr»«mtd»«mi»c«/mi»«mi»o«/mi»«mi»t«/mi»«mi»x«/mi»«mi mathvariant=¨normal¨»tan«/mi»«mi»y«/mi»«mo»+«/mo»«mi»c«/mi»«mi»o«/mi»«mi mathvariant=¨normal¨»tx«/mi»«mo»+«/mo»«mi mathvariant=¨normal¨»tan«/mi»«mi»y«/mi»«mo»=«/mo»«mn»2«/mn»«/mtd»«/mtr»«/mtable»«/mfenced»«/math»
          Nếu ta tiếp tục khai thác theo hướng trên thì sẽ thu được một hệ thống các bài toán theo dạng mà được bắt đầu từ một bài toán đơn giản ở SGK.
Bài toán 3: Cho x2+ y+ z= 1. Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của
S = xy + yz + xz.
Khai thác các khía cạnh khác nhau của bài toán này ta sẽ thu được các bài toán mới.
 Khai thác từ lời giải: Bài toán này có rất nhiều cách giải, ta xét một trong các cách đó.
Áp dụng bất đẳng thức Côsi ta có: x2+ y≥2| xy| ≥ 2xy
   x2+ z≥2| xz| ≥ 2xz
   z2+ y≥2| zy| ≥ 2zy
Suy ra:  2S ≤ 2(| xy| +| xz| +| zy|) ≤ 2(x2+ y+ z) = 2. Vậy S nhỏ nhất bằng 1 khi x,y,z cùng dấu và 
«math xmlns=¨http://www.w3.org/1998/Math/MathML¨»«mfenced close=¨¨ open=¨{¨»«mtable»«mtr»«mtd»«mfenced close=¨|¨ open=¨|¨»«mi»x«/mi»«/mfenced»«mo»=«/mo»«mfenced close=¨|¨ open=¨|¨»«mi»y«/mi»«/mfenced»«mo»=«/mo»«mfenced close=¨|¨ open=¨|¨»«mi»z«/mi»«/mfenced»«/mtd»«/mtr»«mtr»«mtd»«msup»«mi»x«/mi»«mn»2«/mn»«/msup»«mo»+«/mo»«msup»«mi»y«/mi»«mn»2«/mn»«/msup»«mo»+«/mo»«msup»«mi»z«/mi»«mn»2«/mn»«/msup»«mo»=«/mo»«mn»1«/mn»«/mtd»«/mtr»«/mtable»«/mfenced»«/math»
hay x= y =z= «math xmlns=¨http://www.w3.org/1998/Math/MathML¨»«mfrac»«mn»1«/mn»«msqrt»«mn»3«/mn»«/msqrt»«/mfrac»«/math» hoặc x= y =z= - «math xmlns=¨http://www.w3.org/1998/Math/MathML¨»«mfrac»«mn»1«/mn»«msqrt»«mn»3«/mn»«/msqrt»«/mfrac»«/math»
Trong lời giải trên ta nhận thấy vai trò của x,y,z là bình đẳng, với cách nhìn đó, nếu ta thay đổi giả thiết sao cho x,y,z vẫn bình đẳng thì bài toán mới sẽ  giải được theo cách trên.
Bài toán 3.1: Cho x+ y4  +  z=48. Tìm giá trị lớn nhất của S = xy + yz + xz.
Bài toán 3.2: Cho x+ y4  + z= 48. Tìm giá trị lớn nhất của
a)S = (xy)2 + (yz)2 + (xz)2             
b) S =«math xmlns=¨http://www.w3.org/1998/Math/MathML¨»«mroot»«mrow»«mi»x«/mi»«mi»y«/mi»«/mrow»«mn»3«/mn»«/mroot»«mo»+«/mo»«mroot»«mrow»«mi»y«/mi»«mi»z«/mi»«/mrow»«mn»3«/mn»«/mroot»«mo»+«/mo»«mroot»«mrow»«mi»z«/mi»«mi»x«/mi»«/mrow»«mn»3«/mn»«/mroot»«/math»
Bài toán tổng quát: Cho x2n + y2n  + z2n = M.  với n là số tự nhiên, M là số không âm cho trước. Tìm giá trị lớn nhất của
a)S = (xy)n + (yz)n + (xz)
b) S = «math xmlns=¨http://www.w3.org/1998/Math/MathML¨»«mroot»«mrow»«mi»x«/mi»«mi»y«/mi»«/mrow»«mrow»«mn»2«/mn»«mi»m«/mi»«mo»+«/mo»«mn»1«/mn»«/mrow»«/mroot»«mo»+«/mo»«mroot»«mrow»«mi»z«/mi»«mi»y«/mi»«/mrow»«mrow»«mn»2«/mn»«mi»m«/mi»«mo»+«/mo»«mn»1«/mn»«/mrow»«/mroot»«mo»+«/mo»«mroot»«mrow»«mi»x«/mi»«mi»z«/mi»«/mrow»«mrow»«mn»2«/mn»«mi»m«/mi»«mo»+«/mo»«mn»1«/mn»«/mrow»«/mroot»«/math»  
c)S = xy + yz + xz.
Các bài toán trên đều có cách giải dựa vào giả thiết bình đẳng của x, y,z và dự đoán đẳng thức xẩy ra khi x = y = z, từ đó thêm bớt sao cho sử dụng bất đẳng thức cho kết quả hợp lí.
Chẳng hạn đối với bài 3.1, ta áp dụng bất đẳng thức như sau:
x+ y4  +16 +16 ≥4.4|xy|
z+ y4  +16 +16 ≥4.4|zy|     .Suy ra 16S ≤ 2(x+ z+ y4  )+96  =192 suy ra S ≤ 12
x+ z4  +16 +16 ≥4.4|xz|
Vậy Smax = 12 khi x,y,z cùng dấu và «math xmlns=¨http://www.w3.org/1998/Math/MathML¨»«mfenced close=¨¨ open=¨{¨»«mtable»«mtr»«mtd»«mfenced close=¨|¨ open=¨|¨»«mi»x«/mi»«/mfenced»«mo»=«/mo»«mfenced close=¨|¨ open=¨|¨»«mi»y«/mi»«/mfenced»«mo»=«/mo»«mfenced close=¨|¨ open=¨|¨»«mi»z«/mi»«/mfenced»«/mtd»«/mtr»«mtr»«mtd»«msup»«mi»x«/mi»«mn»4«/mn»«/msup»«mo»+«/mo»«msup»«mi»y«/mi»«mn»4«/mn»«/msup»«mo»+«/mo»«msup»«mi»z«/mi»«mn»4«/mn»«/msup»«mo»=«/mo»«mn»48«/mn»«/mtd»«/mtr»«/mtable»«/mfenced»«/math»  hay x = y = z = 2
hoặc x= y =z = -2
Nếu chúng ta không chú ý đến tính bình đẳng của x, y, z thì bằng cách đánh giá bất đẳng thức Côsi sẽ dễ dẫn đến sai lầm.
Ta biết rằng, bất đẳng thức Côsi chỉ áp dụng cho các số thực không âm, tức là giả thiết ở các bài toán trên x, y, z đều có bậc chẵn. Bây giờ nếu giữ nguyên kết luận bài toán, để áp dụng được phương pháp trên khi bậc của x, y, z là số tự nhiên bất kì thì ta cần thay đổi giả thiết như thế nào?
 Xét bài toán sau:
Bài toán 4: Cho «math xmlns=¨http://www.w3.org/1998/Math/MathML¨»«mfenced close=¨¨ open=¨{¨»«mtable»«mtr»«mtd»«mi»x«/mi»«mo»,«/mo»«mi»y«/mi»«mo»,«/mo»«mi»z«/mi»«mo»§#8805;«/mo»«mn»0«/mn»«/mtd»«/mtr»«mtr»«mtd»«msup»«mi»x«/mi»«mn»3«/mn»«/msup»«mo»+«/mo»«msup»«mi»y«/mi»«mn»3«/mn»«/msup»«mo»+«/mo»«msup»«mi»z«/mi»«mn»3«/mn»«/msup»«mo»§#8805;«/mo»«mn»24«/mn»«/mtd»«/mtr»«/mtable»«/mfenced»«/math»   Tìm giá trị lớn nhất của S = xy + yz + xz.
Khai thức giả thiết bình đẳng của x,y,z và bằng sử dụng bất đẳng thức Côsi đánh giá thu được kết quả Smax = 12 khi x= y = z = 2
 Ta có thể khái quát lên được bài toán tổng quát như sau:
Cho  «math xmlns=¨http://www.w3.org/1998/Math/MathML¨»«mfenced close=¨¨ open=¨{¨»«mtable»«mtr»«mtd»«mi»x«/mi»«mo»,«/mo»«mi»y«/mi»«mo»,«/mo»«mi»z«/mi»«mo»§#8805;«/mo»«mn»0«/mn»«/mtd»«/mtr»«mtr»«mtd»«msup»«mi»x«/mi»«mi»n«/mi»«/msup»«mo»+«/mo»«msup»«mi»y«/mi»«mi»n«/mi»«/msup»«mo»+«/mo»«msup»«mi»z«/mi»«mi»n«/mi»«/msup»«mo»§#8805;«/mo»«mn»24«/mn»«/mtd»«/mtr»«/mtable»«/mfenced»«/math»  Tìm giá trị lớn nhất của
a)S = xy + yz + xz
b) S = «math xmlns=¨http://www.w3.org/1998/Math/MathML¨»«mroot»«mrow»«mi»x«/mi»«mi»y«/mi»«/mrow»«mi»m«/mi»«/mroot»«mo»+«/mo»«mroot»«mrow»«mi»z«/mi»«mi»y«/mi»«/mrow»«mi»m«/mi»«/mroot»«mo»+«/mo»«mroot»«mrow»«mi»x«/mi»«mi»z«/mi»«/mrow»«mi»m«/mi»«/mroot»«/math»  với n, m là số tự nhiên khác 0, M là số thực không âm cho trước.
Lời giải: Tương tự cách giải trên. Do vai trò x,y,z bình đẳng nên dự đoán đẳng thức xẩy ra khi
«math xmlns=¨http://www.w3.org/1998/Math/MathML¨»«msup»«mi»x«/mi»«mi»n«/mi»«/msup»«mo»=«/mo»«msup»«mi»y«/mi»«mi»n«/mi»«/msup»«mo»=«/mo»«msup»«mi»z«/mi»«mi»n«/mi»«/msup»«mo»=«/mo»«mfrac»«mi»M«/mi»«mn»3«/mn»«/mfrac»«/math»
và áp dụng Côsi ta có
«math xmlns=¨http://www.w3.org/1998/Math/MathML¨»«msup»«mi»x«/mi»«mi»n«/mi»«/msup»«mo»+«/mo»«msup»«mi»y«/mi»«mi»n«/mi»«/msup»«mo»+«/mo»«mfrac»«mi»M«/mi»«mn»3«/mn»«/mfrac»«mo»+«/mo»«mfrac»«mi»M«/mi»«mn»3«/mn»«/mfrac»«mo»+«/mo»«mo».«/mo»«mo».«/mo»«mo».«/mo»«mo»+«/mo»«mfrac»«mi»M«/mi»«mn»3«/mn»«/mfrac»«mo»§#8805;«/mo»«mi»n«/mi»«mroot»«mrow»«msup»«mi»x«/mi»«mi»n«/mi»«/msup»«mo».«/mo»«msup»«mi»y«/mi»«mi»n«/mi»«/msup»«mo».«/mo»«mo»(«/mo»«mfrac»«mi»M«/mi»«mn»3«/mn»«/mfrac»«msup»«mo»)«/mo»«mrow»«mi»n«/mi»«mo»-«/mo»«mn»2«/mn»«/mrow»«/msup»«/mrow»«mi»n«/mi»«/mroot»«mo»=«/mo»«mi»n«/mi»«mroot»«mrow»«mo»(«/mo»«mfrac»«mi»M«/mi»«mn»3«/mn»«/mfrac»«msup»«mo»)«/mo»«mrow»«mi»n«/mi»«mo»-«/mo»«mn»2«/mn»«/mrow»«/msup»«/mrow»«mi»n«/mi»«/mroot»«mo».«/mo»«mi»x«/mi»«mi»y«/mi»«/math»
Tương tự:
«math xmlns=¨http://www.w3.org/1998/Math/MathML¨»«msup»«mi»x«/mi»«mi»n«/mi»«/msup»«mo»+«/mo»«msup»«mi»z«/mi»«mi»n«/mi»«/msup»«mo»+«/mo»«mfrac»«mi»M«/mi»«mn»3«/mn»«/mfrac»«mo»+«/mo»«mfrac»«mi»M«/mi»«mn»3«/mn»«/mfrac»«mo»+«/mo»«mo».«/mo»«mo».«/mo»«mo».«/mo»«mo»+«/mo»«mfrac»«mi»M«/mi»«mn»3«/mn»«/mfrac»«mo»§#8805;«/mo»«mi»n«/mi»«mroot»«mrow»«msup»«mi»x«/mi»«mi»n«/mi»«/msup»«mo».«/mo»«msup»«mi»z«/mi»«mi»n«/mi»«/msup»«mo».«/mo»«mo»(«/mo»«mfrac»«mi»M«/mi»«mn»3«/mn»«/mfrac»«msup»«mo»)«/mo»«mrow»«mi»n«/mi»«mo»-«/mo»«mn»2«/mn»«/mrow»«/msup»«/mrow»«mi»n«/mi»«/mroot»«mo»=«/mo»«mi»n«/mi»«mroot»«mrow»«mo»(«/mo»«mfrac»«mi»M«/mi»«mn»3«/mn»«/mfrac»«msup»«mo»)«/mo»«mrow»«mi»n«/mi»«mo»-«/mo»«mn»2«/mn»«/mrow»«/msup»«/mrow»«mi»n«/mi»«/mroot»«mo».«/mo»«mi»x«/mi»«mi»z«/mi»«/math»
«math xmlns=¨http://www.w3.org/1998/Math/MathML¨»«msup»«mi»z«/mi»«mi»n«/mi»«/msup»«mo»+«/mo»«msup»«mi»y«/mi»«mi»n«/mi»«/msup»«mo»+«/mo»«mfrac»«mi»M«/mi»«mn»3«/mn»«/mfrac»«mo»+«/mo»«mfrac»«mi»M«/mi»«mn»3«/mn»«/mfrac»«mo»+«/mo»«mo».«/mo»«mo».«/mo»«mo».«/mo»«mo»+«/mo»«mfrac»«mi»M«/mi»«mn»3«/mn»«/mfrac»«mo»§#8805;«/mo»«mi»n«/mi»«mroot»«mrow»«msup»«mi»z«/mi»«mi»n«/mi»«/msup»«mo».«/mo»«msup»«mi»y«/mi»«mi»n«/mi»«/msup»«mo».«/mo»«mo»(«/mo»«mfrac»«mi»M«/mi»«mn»3«/mn»«/mfrac»«msup»«mo»)«/mo»«mrow»«mi»n«/mi»«mo»-«/mo»«mn»2«/mn»«/mrow»«/msup»«/mrow»«mi»n«/mi»«/mroot»«mo»=«/mo»«mi»n«/mi»«mroot»«mrow»«mo»(«/mo»«mfrac»«mi»M«/mi»«mn»3«/mn»«/mfrac»«msup»«mo»)«/mo»«mrow»«mi»n«/mi»«mo»-«/mo»«mn»2«/mn»«/mrow»«/msup»«/mrow»«mi»n«/mi»«/mroot»«mo».«/mo»«mi»z«/mi»«mi»y«/mi»«/math»
Suy ra «math xmlns=¨http://www.w3.org/1998/Math/MathML¨»«mi»n«/mi»«mroot»«mrow»«mo»(«/mo»«mfrac»«mi»M«/mi»«mn»3«/mn»«/mfrac»«msup»«mo»)«/mo»«mrow»«mi»n«/mi»«mo»-«/mo»«mn»2«/mn»«/mrow»«/msup»«/mrow»«mi»n«/mi»«/mroot»«/math».P ≤  2(xn+yn+zn) + ( n- 2) .M =n.M
Suy ra P ≤«math xmlns=¨http://www.w3.org/1998/Math/MathML¨»«mfrac»«mi»M«/mi»«mroot»«msup»«mfenced»«mfrac»«mi»M«/mi»«mn»3«/mn»«/mfrac»«/mfenced»«mrow»«mi»n«/mi»«mo»-«/mo»«mn»2«/mn»«/mrow»«/msup»«mi»n«/mi»«/mroot»«/mfrac»«mo»=«/mo»«mn»3«/mn»«mroot»«mfrac»«msup»«mi»M«/mi»«mn»2«/mn»«/msup»«mn»9«/mn»«/mfrac»«mi»n«/mi»«/mroot»«/math»
Vậy Pmax = «math xmlns=¨http://www.w3.org/1998/Math/MathML¨»«mn»3«/mn»«mroot»«mfrac»«msup»«mi»M«/mi»«mn»2«/mn»«/msup»«mn»9«/mn»«/mfrac»«mi»n«/mi»«/mroot»«/math». khi và chỉ khi x= y = z =«math xmlns=¨http://www.w3.org/1998/Math/MathML¨»«mroot»«mfrac»«mi»M«/mi»«mn»3«/mn»«/mfrac»«mi»n«/mi»«/mroot»«/math»
Ta cho n, M những giá trị cụ thể sẽ có những bài toán mới.
Câu b cũng giải hoàn toàn tương tự.
Các bài toán trên đều có điểm chung là vai trò x, y, z bình đẳng. Câu hỏi đặt ra là nếu giả thiết x, y, z không bình đẳng nữa thì liệu bài toán có đúng không, và có áp dụng được bất đẳng thức Côsi nữa không?
Ta xét bài toán sau:
Bài toán 5: Cho «math xmlns=¨http://www.w3.org/1998/Math/MathML¨»«mfenced close=¨¨ open=¨{¨»«mtable»«mtr»«mtd»«mi»x«/mi»«mo»,«/mo»«mi»y«/mi»«mo»,«/mo»«mi»z«/mi»«mo»§#8805;«/mo»«mn»0«/mn»«/mtd»«/mtr»«mtr»«mtd»«msup»«mi»x«/mi»«mn»2«/mn»«/msup»«mo»+«/mo»«msup»«mi»y«/mi»«mn»2«/mn»«/msup»«mo»+«/mo»«mi»k«/mi»«msup»«mi»z«/mi»«mn»2«/mn»«/msup»«mo»=«/mo»«mi»M«/mi»«/mtd»«/mtr»«/mtable»«/mfenced»«/math»
 với k là số tự nhiên khác 0, M là số thực không âm cho trước. Tìm giá trị lớn nhất của S = xy + yz + xz.
Đối với bài toán này, ta nhận thấy x,y có vai trò bình đẳng, ta giải như sau:
x2 = mx+ (1 – m)x2  , 0 ≤ m ≤ 1; y2 = my+ (1 – m)y, 0 ≤ m ≤ 1;
đồng thời chia đều kz2 =«math xmlns=¨http://www.w3.org/1998/Math/MathML¨»«mfrac»«mi»k«/mi»«mn»2«/mn»«/mfrac»«msup»«mi»z«/mi»«mn»2«/mn»«/msup»«mo»+«/mo»«mfrac»«mi»k«/mi»«mn»2«/mn»«/mfrac»«msup»«mi»z«/mi»«mn»2«/mn»«/msup»«/math» cho cả x và y.Áp dụng Côsi như sau:
«math xmlns=¨http://www.w3.org/1998/Math/MathML¨»«mfenced close=¨¨ open=¨{¨»«mtable»«mtr»«mtd»«mo»(«/mo»«mn»1«/mn»«mo»-«/mo»«mi»m«/mi»«mo»)«/mo»«msup»«mi»x«/mi»«mn»2«/mn»«/msup»«mo»+«/mo»«mo»(«/mo»«mn»1«/mn»«mo»-«/mo»«mi»m«/mi»«mo»)«/mo»«msup»«mi»y«/mi»«mn»2«/mn»«/msup»«mo»§#8805;«/mo»«mn»2«/mn»«mo»(«/mo»«mn»1«/mn»«mo»-«/mo»«mi»m«/mi»«mo»)«/mo»«mi»x«/mi»«mi»y«/mi»«/mtd»«/mtr»«mtr»«mtd»«mi»m«/mi»«msup»«mi»x«/mi»«mn»2«/mn»«/msup»«mo»+«/mo»«mfrac»«mi»k«/mi»«mn»2«/mn»«/mfrac»«msup»«mi»z«/mi»«mn»2«/mn»«/msup»«mo»§#8805;«/mo»«mi»x«/mi»«mi»z«/mi»«msqrt»«mrow»«mn»2«/mn»«mi»k«/mi»«mi»m«/mi»«/mrow»«/msqrt»«/mtd»«/mtr»«mtr»«mtd»«mi»m«/mi»«msup»«mi»y«/mi»«mn»2«/mn»«/msup»«mo»+«/mo»«mfrac»«mi»k«/mi»«mn»2«/mn»«/mfrac»«msup»«mi»z«/mi»«mn»2«/mn»«/msup»«mo»§#8805;«/mo»«mi»y«/mi»«mi»z«/mi»«msqrt»«mrow»«mn»2«/mn»«mi»k«/mi»«mi»m«/mi»«/mrow»«/msqrt»«/mtd»«/mtr»«/mtable»«/mfenced»«/math»
 để làm xuất hiện biểu thức S = xy + yz + xz ta cần chọn m sao cho 2(1-m) =«math xmlns=¨http://www.w3.org/1998/Math/MathML¨»«msqrt»«mrow»«mn»2«/mn»«mi»k«/mi»«mi»m«/mi»«/mrow»«/msqrt»«/math»
«math xmlns=¨http://www.w3.org/1998/Math/MathML¨»«mo»§#8658;«/mo»«/math»m = [(4+ k) -«math xmlns=¨http://www.w3.org/1998/Math/MathML¨»«msqrt»«mrow»«msup»«mi»k«/mi»«mn»2«/mn»«/msup»«mo»+«/mo»«mn»8«/mn»«mi»k«/mi»«/mrow»«/msqrt»«/math»] vì 0 ≤ m ≤ 1; Khi đó 2( 1-m)S ≤ M «math xmlns=¨http://www.w3.org/1998/Math/MathML¨»«mo»§#8658;«/mo»«/math» S ≤  «math xmlns=¨http://www.w3.org/1998/Math/MathML¨»«mfrac»«mi»M«/mi»«mrow»«mn»2«/mn»«mo»(«/mo»«mn»1«/mn»«mo»-«/mo»«mi»m«/mi»«mo»)«/mo»«/mrow»«/mfrac»«/math»
Vậy giá trị lớn nhất của S là «math xmlns=¨http://www.w3.org/1998/Math/MathML¨»«mfrac»«mi»M«/mi»«mrow»«mn»2«/mn»«mo»(«/mo»«mn»1«/mn»«mo»-«/mo»«mi»m«/mi»«mo»)«/mo»«/mrow»«/mfrac»«/math». Dấu bằng xảy ra khi: «math xmlns=¨http://www.w3.org/1998/Math/MathML¨»«mfenced close=¨¨ open=¨{¨»«mtable»«mtr»«mtd»«mi»x«/mi»«mo»=«/mo»«mi»y«/mi»«/mtd»«/mtr»«mtr»«mtd»«mi»m«/mi»«msup»«mi»x«/mi»«mn»2«/mn»«/msup»«mo»=«/mo»«mfrac»«mrow»«mi»k«/mi»«msup»«mi»z«/mi»«mn»2«/mn»«/msup»«/mrow»«mn»2«/mn»«/mfrac»«/mtd»«/mtr»«mtr»«mtd»«msup»«mi»x«/mi»«mn»2«/mn»«/msup»«mo»+«/mo»«msup»«mi»y«/mi»«mn»2«/mn»«/msup»«mo»+«/mo»«mi»k«/mi»«msup»«mi»z«/mi»«mn»2«/mn»«/msup»«mo»=«/mo»«mi»M«/mi»«/mtd»«/mtr»«/mtable»«/mfenced»«/math»
Nếu ta thay m, k,M bằng các giá trị cụ thể sẽ có các bài toán mới.
Với giả thiết x,y bình đẳng, bài toán có thể được ra dưới dạng tổng quát sau:
Bài toán 6: Cho «math xmlns=¨http://www.w3.org/1998/Math/MathML¨»«mfenced close=¨¨ open=¨{¨»«mtable»«mtr»«mtd»«mi»x«/mi»«mo»,«/mo»«mi»y«/mi»«mo»,«/mo»«mi»z«/mi»«mo»§#8805;«/mo»«mn»0«/mn»«/mtd»«/mtr»«mtr»«mtd»«mi»n«/mi»«mo»(«/mo»«msup»«mi»x«/mi»«mn»2«/mn»«/msup»«mo»+«/mo»«msup»«mi»y«/mi»«mn»2«/mn»«/msup»«mo»)«/mo»«mo»+«/mo»«mi»k«/mi»«msup»«mi»z«/mi»«mn»2«/mn»«/msup»«mo»=«/mo»«mi»M«/mi»«/mtd»«/mtr»«/mtable»«/mfenced»«/math»
  với n, k là số tự nhiên khác 0, M là số thực không âm cho trước. Tìm giá trị lớn nhất của S = xy + yz + xz.
Nếu ta giữ nguyên giả thiết, thay đổi kết luận sẽ thu được bài toán mới. Xét bài toán sau:
Bài toán 7: : Cho  «math xmlns=¨http://www.w3.org/1998/Math/MathML¨»«mfenced close=¨¨ open=¨{¨»«mtable»«mtr»«mtd»«mi»x«/mi»«mo»,«/mo»«mi»y«/mi»«mo»,«/mo»«mi»z«/mi»«mo»§#8805;«/mo»«mn»0«/mn»«/mtd»«/mtr»«mtr»«mtd»«msup»«mi»x«/mi»«mi»n«/mi»«/msup»«mo»+«/mo»«msup»«mi»y«/mi»«mi»n«/mi»«/msup»«mo»+«/mo»«msup»«mi»z«/mi»«mi»n«/mi»«/msup»«mo»=«/mo»«mi»M«/mi»«/mtd»«/mtr»«/mtable»«/mfenced»«/math»  M là số thực không âm cho trước. Tìm giá trị lớn nhất của
a) P = x + y + z  
b) S = x + y + az 
c) Q = x + a(y +z)
Lật ngược bài toán cũng cho ta những bài toán mới. Chẳng hạn:
Bài toán 8 Cho x, y, z là các số thực không âm và xy + xz + yz = 1. Tìm GTNN của Sn = x+ y+ zn
Lời giải: Dự đoán dấu bằng xẩy ra khi x = y = z =«math xmlns=¨http://www.w3.org/1998/Math/MathML¨»«mfrac»«mn»1«/mn»«msqrt»«mn»3«/mn»«/msqrt»«/mfrac»«/math» «math xmlns=¨http://www.w3.org/1998/Math/MathML¨»«mo»§#8658;«/mo»«/math»x= y= zn =(«math xmlns=¨http://www.w3.org/1998/Math/MathML¨»«mfrac»«mn»1«/mn»«msqrt»«mn»3«/mn»«/msqrt»«/mfrac»«/math»). Áp dụng bất đẳng thức Côsi cho n số x, y, («math xmlns=¨http://www.w3.org/1998/Math/MathML¨»«mfrac»«mn»1«/mn»«msqrt»«mn»3«/mn»«/msqrt»«/mfrac»«/math»)n , …,(«math xmlns=¨http://www.w3.org/1998/Math/MathML¨»«mfrac»«mn»1«/mn»«msqrt»«mn»3«/mn»«/msqrt»«/mfrac»«/math»)n  ta có:
x+ y+ («math xmlns=¨http://www.w3.org/1998/Math/MathML¨»«mfrac»«mn»1«/mn»«msqrt»«mn»3«/mn»«/msqrt»«/mfrac»«/math»)+ …+ («math xmlns=¨http://www.w3.org/1998/Math/MathML¨»«mfrac»«mn»1«/mn»«msqrt»«mn»3«/mn»«/msqrt»«/mfrac»«/math»)n  ≥n«math xmlns=¨http://www.w3.org/1998/Math/MathML¨»«mroot»«mrow»«msup»«mi»x«/mi»«mi»n«/mi»«/msup»«msup»«mi»y«/mi»«mi»n«/mi»«/msup»«msup»«mfenced»«mfrac»«mn»1«/mn»«msqrt»«mn»3«/mn»«/msqrt»«/mfrac»«/mfenced»«mrow»«mi»n«/mi»«mo»-«/mo»«mn»2«/mn»«/mrow»«/msup»«/mrow»«mi»n«/mi»«/mroot»«/math»  = n.«math xmlns=¨http://www.w3.org/1998/Math/MathML¨»«mroot»«msup»«mfenced»«mfrac»«mn»1«/mn»«msqrt»«mn»3«/mn»«/msqrt»«/mfrac»«/mfenced»«mrow»«mi»n«/mi»«mo»-«/mo»«mn»2«/mn»«/mrow»«/msup»«mi»n«/mi»«/mroot»«/math» .xy;
Tương tự:  z+ y+ («math xmlns=¨http://www.w3.org/1998/Math/MathML¨»«mfrac»«mn»1«/mn»«msqrt»«mn»3«/mn»«/msqrt»«/mfrac»«/math»)+ …+ («math xmlns=¨http://www.w3.org/1998/Math/MathML¨»«mfrac»«mn»1«/mn»«msqrt»«mn»3«/mn»«/msqrt»«/mfrac»«/math»)n  ≥  = n «math xmlns=¨http://www.w3.org/1998/Math/MathML¨»«mroot»«msup»«mfenced»«mfrac»«mn»1«/mn»«msqrt»«mn»3«/mn»«/msqrt»«/mfrac»«/mfenced»«mrow»«mi»n«/mi»«mo»-«/mo»«mn»2«/mn»«/mrow»«/msup»«mi»n«/mi»«/mroot»«/math».zy;
x+ z+ («math xmlns=¨http://www.w3.org/1998/Math/MathML¨»«mfrac»«mn»1«/mn»«msqrt»«mn»3«/mn»«/msqrt»«/mfrac»«/math»)+ …+ («math xmlns=¨http://www.w3.org/1998/Math/MathML¨»«mfrac»«mn»1«/mn»«msqrt»«mn»3«/mn»«/msqrt»«/mfrac»«/math»)n  ≥  = n «math xmlns=¨http://www.w3.org/1998/Math/MathML¨»«mroot»«msup»«mfenced»«mfrac»«mn»1«/mn»«msqrt»«mn»3«/mn»«/msqrt»«/mfrac»«/mfenced»«mrow»«mi»n«/mi»«mo»-«/mo»«mn»2«/mn»«/mrow»«/msup»«mi»n«/mi»«/mroot»«/math».xz;
Suy ra 2Sn ≥ 6(«math xmlns=¨http://www.w3.org/1998/Math/MathML¨»«mfrac»«mn»1«/mn»«msqrt»«mn»3«/mn»«/msqrt»«/mfrac»«/math»)n   Sn ≥ 3(«math xmlns=¨http://www.w3.org/1998/Math/MathML¨»«mfrac»«mn»1«/mn»«msqrt»«mn»3«/mn»«/msqrt»«/mfrac»«/math» )= («math xmlns=¨http://www.w3.org/1998/Math/MathML¨»«mfrac»«mn»1«/mn»«msqrt»«mn»3«/mn»«/msqrt»«/mfrac»«/math»)n -2.
Vậy giá trị nhỏ nhất của Sn= («math xmlns=¨http://www.w3.org/1998/Math/MathML¨»«mfrac»«mn»1«/mn»«msqrt»«mn»3«/mn»«/msqrt»«/mfrac»«/math»)n -2 khi và chỉ khi x = y = z = «math xmlns=¨http://www.w3.org/1998/Math/MathML¨»«mfrac»«mn»1«/mn»«msqrt»«mn»3«/mn»«/msqrt»«/mfrac»«/math». Nếu ta thay giá tri n cụ thể sẽ thu được các bài toán mới khác nhau.
Tổng quát hóa bài toán ta được bài toán mới.
Bài toán 9: Cho x, y, z là các số thực không âm và xy + xz + yz = M, M là số thực không âm cho trước, k, m là số tự nhiên khác 0. Tìm GTNN của
a)S = x2+ y+k z2      b) P = n(x2+ y) + mz2
          Hệ thống các bài tập sách giáo khoa rất phong phú, chúng ta có thể khai thác giả thiết, kết luận, khai thác lời giải, lật ngược vấn đề thì sẽ cho ra các bài toán mới, mà có thể nó xuất hiện trong các đề thi.
Đào Thúy Hằng 
Lớp CH16- Lý luận và phương pháp dạy học Toán - Đại Học Vinh

No comments:

Post a Comment