Nơi giao lưu – Trao đổi kiến thức Toán học

Wednesday, June 6, 2012

y=f(x)_y=g(x)_M(alpha,-2) tiếp tuyến

No comments:

Post a Comment