Nơi giao lưu – Trao đổi kiến thức Toán học

Wednesday, June 6, 2012

Toán học và những con số ngộ nghĩnh

Những con số tưởng chừng như rất khô khan nhưng với những phát hiện thú vỵ dưới đây hy vọng mọi người sẽ có một cái nhìn khác.
Số 2519 với số dư giảm dần khi chia từ 10 xuống 2:

2519 : 10 dư 9
2519 : 9 dư 8
2519 : 8 dư 7
2519 : 7 dư 6
2519 : 6 dư 5
2519 : 5 dư 4
2519 : 4 dư 3
2519 : 3 dư 2
2519 : 2 dư 1

(15873 x 7) với phép nhân từ 1 đến 9.

(15873 x 7) x 1 = 111.111
(15873 x 7) x 2 = 222.222
(15873 x 7) x 3 = 333.333
(15873 x 7) x 4 = 444.444
(15873 x 7) x 5 = 555.555
(15873 x 7) x 6 = 666.666
(15873 x 7) x 7 = 777.777
(15873 x 7) x 8 = 888.888
(15873 x 7) x 9 = 999.999

Số nhân 1 x 9 + 2

1 x 9 + 2 = 11
12 x 9 + 3 = 111
123 x 9 + 4 = 1111
1234 x 9 + 5 = 11111
12345 x 9 + 6 = 111111
123456 x 9 + 7 = 1111111
1234567 x 9 + 8 = 11111111
12345678 x 9 + 9 = 111111111
123456789 x 9 + 10 = 1111111111

Nhân các số 1.


1 x 1 = 1
11 x 11 = 121
111 x 111 = 12321
1111 x 1111 = 1234321
11111 x 11111 = 123454321
111111 x 111111 = 12345654321
1111111 x 1111111 = 1234567654321
11111111 x 11111111 = 12456787654321
111111111 x 111111111 = 12345678987654321

No comments:

Post a Comment