Nơi giao lưu – Trao đổi kiến thức Toán học

Monday, October 8, 2012

Hệ thống bài tập Tổ hợp Xác suất lớp 11


Hệ thống bài tập Tổ hợp Xác suất lớp 11 gồm các loại sau: Tổ hợp, hoán vị, chỉnh hợp, nhị thức Newton, rút gọn biểu thức, khai triển với điều kiện, chứng minh và tính tổng, tính xác suất bằng định nghĩa, tính xác suất bằng cách sử dụng các định lí.

Tài liệu thích hợp cho học sinh tự học.  Download file PDF.

No comments:

Post a Comment