Nơi giao lưu – Trao đổi kiến thức Toán học

Friday, December 7, 2012

BỘ 19 ĐỀ THI HỌC KÌ I MÔN TOÁN KHỐI 12

Tuyển tập gồm 19 đề thi học kì 1 năm học 2009-2010. Gồm một số đề thi thử và các đề thi chính thức của một số tỉnh. Đề được soạn theo cấu trúc đề thi của Bộ (gồm 2 phần: phần chung cho tất cả học sinh và phần riêng cho học sinh từng ban).


Download tại đây: Download 19 de thi Hk1 lớp 12.

No comments:

Post a Comment